Årsmøte 2022

Årsmøte i Årstad Arbeidersamfunn 2022

Årsmøtet til Årstad Arbeidersamfunn 2022 skjer digitalt 12. januar klokken 18:00. Det blir innledning, diskusjon/vedtak av nye politiske forslag og valg av nytt styre.

Vil du sitte i styret? Send epost til valgkomiteens leder Nikolas Dale Skjerping: [email protected]. Eposten bør gjerne inneholde litt informasjon om deg selv. Frist for å sende inn søknad er 27. desember 2021

Har du noen politiske forslag som du ønsker at Årstad Arbeidersamfunn skal vedta? Send dem på epost til nåværende leder Djani Behram: [email protected]. Frist for å sende inn politiske forslag er 5. januar 2022.

Teams-lenke:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVkMTdmNzAtZWZhMy00M2U5LWE4OTUtNzc3YTU4NWJlMTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271657294-4896-4750-adb7-84a94d216520%22%2c%22Oid%22%3a%228d6233e9-b890-4f88-943e-a14e9ddb485c%22%7d