Årstad bibliotek

Vil etablere Årstad bydelsbibliotek

I 2018 anbefalte byrådet flytting av Landås bibliotek til Sletten-området og opprettelse av et større bydelsbibliotek. Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon: 

Bibliotek er både viktige møteplasser og kulturinstitusjoner, og byrådet vil legge til rette for gode bibliotek i alle deler av byen. På denne bakgrunn vil byrådet flytte og relokalisere Landås bibliotek til Slettenområdet med oppgradering til større bydelsbibliotek, som også vil være tilpasset den økte befolkningsveksten som kommer i Årstad bydel. Årstad bydel har levekårsutfordringer og en bibliotekfilial vil kunne spille en viktig rolle som sosial møteplass og læringsarena. Det må påregnes samme etableringskostnader som ved nye filialer, mens årlige driftsutgifter er mindre enn ved nyetableringer. 

På årsmøte til Arbeiderpartiet i Bergen fikk Årstad Arbeidersamfunn gjennomslag for:

- Flytte Landås bibliotek (heretter Årstad bydelsbibliotek) til Hagerups Vei 52, hvor Bunnpris Sletten i dag har lokaler. 

- Erstatte parkeringsplassene foran bygget (mot Tveitavannet) med grøntareal, lekeplass og sitteplasser. 

- Oppgradere utearealet på taket og anlegge grønne lunger og grønnsakskasser som kan nytes godt av beboerne i området. 

- Legge til rette for uteservering og kafédrift i samme bygg som Årstad bydelsbibliotek. Her må det også legges til rette for at det skal kunne arrangeres kulturarrangementer for store og små.